Cinemax’ årsmöte kommer att hållas digitalt via Zoom. Anslut via följande länk: https://liu-se.zoom.us/j/63490534836?pwd=VnFNdjQzd2xSd2FFRXdlMVpIcUQ0dz09


Vad som behövs för att delta är att ni använder antingen en smartphone eller en dator. Strax före mötet behöver ni i mailet klicka på länken och sedan följa instruktionerna.

Förslag till dagordning


1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
3 Mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse – inklusive den ekonomiska berättelsen
6 Framläggande och behandling av revisorernas berättelse
7 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8 Behandling av styrelsens verksamhetsplan för 2021-22 och budget för 2021
9 Förslag till stadgeändring
I stadgarna finns en otydlighet om hur styrelsens sammansättning ska se ut. I paragraf 4 mom 1 står:
”Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en övrig ledamot”. Styrelsen föreslår att detta ändras till ”Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt det antal övriga ledamöter som bestäms av årsmötet”.
10 Val av ny styrelse
a – ordförande
b – övriga styrelseledamöter
11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
12 Val av ny valberedning
13 Övriga frågor
14 Mötet avslutas

Dokument:

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och ekonomisk plan publiceras på Cinemax.nu inför stämman

Dokument:

Verksamhetsberättelse, Cinemax Verksamhetsplan, Balansräkning, Budget, Resultaträkning