CINEMAX – LINKÖPINGS FILMSTUDIO

Kallelse till årsmöte 2024

Tid: Tisdag 27 februari 2024 kl 18.00

Plats: Skådebanan, 2:a våningen till höger

Skådebanans lokaler ligger nära Trädgårdsföreningens entré mot Drottninggatan. Står man vid entrén ligger Skådebanehuset till vänster.

Handlingar som rör årsmötet kommer att publiceras på cinemax.nu inför stämman.

Dagordning

1.    Mötet öppnas.

2.    Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare.

3.    Frågan om mötets behöriga utlysande.

4.    Godkännande av dagordning.

5.    Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive den ekonomiska berättelsen).

6.    Framläggande och behandling av revisorernas berättelse.

7.    Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

8.    Val av ny styrelse.

a.    Val av ordförande

b.    Val av styrelseledamöter

9.    Val av revisorer och revisionssuppleanter.

10. Val av ny valberedning.

11. Presentation av styrelsens verksamhetsplan.

12.Övriga frågor.

13. Mötet avslutas.

Cinemax styrelse