På grund av restriktionerna i samband med pandemin kommer Cinemax’ årsmöte att hållas digitalt. Årsmötet kommer att hållas via Zoom på en länk vi skickat ut till din registrerade e-post. Har du inte fått länken ber vi dig kontakta info@cinemax.nu . Vad som behövs för att delta är att ni använder antingen en smartphone eller en dator. Strax före mötet behöver ni i mailet dubbelklicka på länken och sedan följa instruktionerna.
 
Förslag till dagordning
1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
3 Mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse – inklusive den ekonomiska berättelsen
6 Framläggande och behandling av revisorernas berättelse
7 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8 Behandling av styrelsens verksamhetsplan för 2021-22 och budget för 2021
9 Förslag till stadgeändring
I stadgarna finns en otydlighet om hur styrelsens sammansättning ska se ut. I paragraf 4 mom 1 står:
 ”Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en övrig ledamot”. Styrelsen föreslår att detta ändras till ”Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt det antal övriga ledamöter som bestäms av årsmötet”.
10 Val av ny styrelse
a – ordförande 
b – övriga styrelseledamöter 
11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
12 Val av ny valberedning
13 Övriga frågor
14 Mötet avslutas
 
Filmquiz
Efter årsmötet hålls ett filmquiz för medlemmarna.