Välkommen till årsmöte för 2017!

Vi håller årsmötet i Wallenbergsalen, Östergötlands museum onsdagen den 22 februari 2017 kl 17.30. Efter årsmötet bjuder vi på en överraskningsfilm.
Alla vårsäsongens medlemmar är välkomna.

Dagordning:

1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
3 Frågan om mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive ekonomiska berättelsen)
6 Framläggande och behandling av revisorernas berättelse
7 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8 Val av ny styrelse
9 Val av revisorer och revisorssuppleanter
10 Val av ny valberedning
11 Övriga frågor
12 Mötets avslutande