Årsmötet hålls måndagen den 26 februari 2018 kl 18.00 i Cinemax lokal Östgötagatan 18b, som vi delar med Miljöpartiet. Portkod är 3569.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

3. Frågan om mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordning

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive den ekonomiska berättelsen)

6. Framläggande och behandling av behandling av revisorernas berättelse

7. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

8, Val av ny styrelse

a. Ordförande

b. Övriga styrelseledamöter

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter

10. Val av ny valberedning

11 Övriga frågor

a. Förslag att ordna samtalskvällar om film

b. Övriga frågor

12. Mötets avslutande

 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Handlingar

Cinemax styrelse
www.cinemax.nu